Yelp Inc (YELP)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 031 840 872 933 1 014 190 942 773 846 813
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 78 097 57 186 62 410 57 872 70 518
Zysk ze sprzedaży brutto 953 742 815 747 951 784 884 901 776 295
Koszty badań i rozwoju 276 473 232 561 230 440 212 319 175 787
Koszty ogólnego zarządu 590 040 567 510 636 477 603 878 544 316
Zysk operacyjny 31 546 -34 933 35 511 25 897 14 994
Koszty odsetek netto 116 -2 273 -13 328 -13 804 -4 189
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 33 718 -35 125 49 767 40 006 184 349
Podatek dochodowy -5 953 -15 701 8 886 -15 344 31 491
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 39 671 -19 424 40 881 55 350 152 858