Yelp Inc (YELP)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 400 623 489 783 595 875 412 281 755 860 821 216
Inwestycje krótkoterminowe 63 467 47 536 28 450 14 196 17 104 15 700
Należności 131 902 107 358 88 400 106 832 87 305 76 173
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 63 467 47 536 28 450 14 196 17 104 15 700
Aktywa obrotowe razem 595 992 644 677 712 725 533 309 860 269 913 089
Inwestycje długotrminowe 419 930 405 851 442 222 537 391 315 294 303 423
Rzeczowe aktywa trwałe 77 224 83 857 101 718 110 949 114 800 103 651
Wartość firmy 102 328 105 128 109 261 104 589 105 620 107 954
Wartości niematerialne 8 997 10 673 13 521 10 082 13 359 16 893
Pozostałe aktywa trwałe 36 563 23 944 17 685 18 315 59 444 31 339
Aktywa razem 1 015 920 1 050 530 1 154 950 1 070 700 1 175 560 1 216 510

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 14 525 16 127 8 853 6 002 6 540 9 033
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 168 299 147 886 134 177 128 153 58 365 77 134
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 182 824 164 013 143 030 134 155 64 905 86 167
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 36 113 7 218 8 448 6 798 35 140 30 737
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 305 598 299 210 300 413 315 709 100 045 116 904
Akcje zwykłe 70 867 74 221 73 005 74 627 83 573 81 602
Zyski (straty) zatrzymane -923 823 -760 164 -533 943 -493 053 -52 923 70 081
Akcje własne 0 0 -2 964 0 0 -46
Kapitał własny 710 324 751 318 854 534 754 991 1 075 520 1 099 610
Pasywa razem 1 015 920 1 050 530 1 154 950 1 070 700 1 175 560 1 216 510