Yelp Inc (YELP)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 36 347 39 671 -19 424 40 881 55 350 152 858
Amortyzacja 44 852 55 683 50 609 49 356 42 807 41 198
Zmiana stanu należności 24 544 18 958 -18 432 19 527 11 132 7 448
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -89 160 -116 092 183 594 -343 579 -65 356 341 683
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 192 309 212 655 176 701 204 782 160 187 167 647
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -31 979 -28 282 -38 131 -37 522 -44 972 -30 245
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -126 144 -27 650 248 359 124 335 -164 369 79 899
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -237 532 -300 489 21 052 491 519 207 747 27 162