Texas Instruments Inc. (TXN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 8 710 000 7 736 000 5 568 000 4 985 000 5 538 000 3 648 000
Amortyzacja 979 000 954 000 992 000 1 050 000 954 000 904 000
Zmiana stanu należności 194 000 287 000 340 000 -133 000 -71 000 11 000
Zmiana stanu zapasów 847 000 -45 000 -46 000 -216 000 260 000 167 000
Zmiana stanu gotówki -672 000 3 171 000 1 181 000 1 154 000 -236 000 979 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 8 720 000 8 756 000 6 139 000 6 649 000 7 189 000 5 363 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 797 000 -2 462 000 -649 000 -847 000 -1 131 000 -695 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 583 000 -4 095 000 -922 000 -1 920 000 -78 000 -1 127 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -6 718 000 -3 137 000 -4 547 000 -4 730 000 -6 329 000 -3 734 000