Texas Instruments Inc. (TXN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 15 472 000 5 568 000 4 985 000 5 538 000 3 648 000
Amortyzacja 1 908 000 992 000 1 050 000 954 000 904 000
Zmiana stanu należności 1 988 000 340 000 -133 000 -71 000 11 000
Zmiana stanu zapasów 1 865 000 -46 000 -216 000 260 000 167 000
Zmiana stanu gotówki 12 910 000 1 181 000 1 154 000 -236 000 979 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 17 512 000 6 139 000 6 649 000 7 189 000 5 363 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -4 924 000 -649 000 -847 000 -1 131 000 -695 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -8 190 000 -922 000 -1 920 000 -78 000 -1 127 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -6 274 000 -4 547 000 -4 730 000 -6 329 000 -3 734 000