Texas Instruments Inc. (TXN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 8 575 000 9 067 000 9 739 000 6 568 000 5 387 000 4 233 000 4 469 000
Inwestycje krótkoterminowe 761 000 302 000 335 000 302 000 299 000 440 000 1 030 000
Należności 1 787 000 1 895 000 1 701 000 1 414 000 1 074 000 1 207 000 1 278 000
Zapasy 3 999 000 2 757 000 1 910 000 1 955 000 2 001 000 2 217 000 1 957 000
Pozostałe aktywa obrotowe 761 000 302 000 335 000 302 000 299 000 440 000 1 030 000
Aktywa obrotowe razem 15 122 000 14 021 000 13 685 000 10 239 000 8 761 000 8 097 000 8 734 000
Inwestycje długotrminowe 17 226 000 13 186 000 10 991 000 9 112 000 9 257 000 9 040 000 8 908 000
Rzeczowe aktywa trwałe 9 999 000 6 876 000 5 141 000 3 269 000 3 303 000 3 183 000 2 664 000
Wartość firmy 4 362 000 4 362 000 4 362 000 4 362 000 4 362 000 4 362 000 4 362 000
Wartości niematerialne 223 000 152 000 85 000 274 000 409 000 717 000 1 056 000
Pozostałe aktywa trwałe 1 851 000 1 289 000 1 078 000 815 000 686 000 232 000 294 000
Aktywa razem 32 348 000 27 207 000 24 676 000 19 351 000 18 018 000 17 137 000 17 642 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 802 000 851 000 653 000 415 000 388 000 478 000 466 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 599 000 500 000 500 000 550 000 500 000 749 000 500 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 919 000 1 634 000 1 416 000 1 425 000 1 235 000 1 247 000 1 292 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 320 000 2 985 000 2 569 000 2 390 000 2 123 000 2 474 000 2 258 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 10 624 000 8 235 000 7 241 000 6 248 000 5 303 000 4 319 000 3 577 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 444 000 674 000 668 000 837 000 1 050 000 1 308 000 1 392 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 15 451 000 12 630 000 11 343 000 10 164 000 9 111 000 8 143 000 7 305 000
Akcje zwykłe 908 000 916 000 923 000 921 000 936 000 970 000 991 000
Zyski (straty) zatrzymane 52 283 000 50 353 000 45 919 000 42 051 000 39 898 000 37 906 000 34 662 000
Akcje własne -40 284 000 -40 214 000 -36 800 000 -36 578 000 -34 495 000 -32 130 000 -27 458 000
Kapitał własny 16 897 000 14 577 000 13 333 000 9 187 000 8 907 000 8 994 000 10 337 000
Pasywa razem 32 348 000 27 207 000 24 676 000 19 351 000 18 018 000 17 137 000 17 642 000