Texas Instruments Inc. (TXN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 9 067 000 19 478 000 6 568 000 5 387 000 4 233 000 4 469 000
Inwestycje krótkoterminowe 302 000 670 000 302 000 299 000 440 000 1 030 000
Należności 1 895 000 3 402 000 1 414 000 1 074 000 1 207 000 1 278 000
Zapasy 2 757 000 3 820 000 1 955 000 2 001 000 2 217 000 1 957 000
Pozostałe aktywa obrotowe 302 000 670 000 302 000 299 000 440 000 1 030 000
Aktywa obrotowe razem 14 021 000 27 370 000 10 239 000 8 761 000 8 097 000 8 734 000
Inwestycje długotrminowe 13 186 000 21 982 000 9 112 000 9 257 000 9 040 000 8 908 000
Rzeczowe aktywa trwałe 6 876 000 10 282 000 3 269 000 3 303 000 3 183 000 2 664 000
Wartość firmy 4 362 000 8 724 000 4 362 000 4 362 000 4 362 000 4 362 000
Wartości niematerialne 152 000 170 000 274 000 409 000 717 000 1 056 000
Pozostałe aktywa trwałe 1 289 000 2 156 000 815 000 686 000 232 000 294 000
Aktywa razem 27 207 000 49 352 000 19 351 000 18 018 000 17 137 000 17 642 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 851 000 1 306 000 415 000 388 000 478 000 466 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 500 000 1 000 000 550 000 500 000 749 000 500 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 634 000 2 832 000 1 425 000 1 235 000 1 247 000 1 292 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 985 000 5 138 000 2 390 000 2 123 000 2 474 000 2 258 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 8 235 000 14 482 000 6 248 000 5 303 000 4 319 000 3 577 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 674 000 1 336 000 837 000 1 050 000 1 308 000 1 392 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 12 630 000 22 686 000 10 164 000 9 111 000 8 143 000 7 305 000
Akcje zwykłe 916 000 1 846 000 921 000 936 000 970 000 991 000
Zyski (straty) zatrzymane 50 353 000 91 838 000 42 051 000 39 898 000 37 906 000 34 662 000
Akcje własne -40 214 000 -73 600 000 -36 578 000 -34 495 000 -32 130 000 -27 458 000
Kapitał własny 14 577 000 26 666 000 9 187 000 8 907 000 8 994 000 10 337 000
Pasywa razem 27 207 000 49 352 000 19 351 000 18 018 000 17 137 000 17 642 000