Trinity Industries, Inc. (TRN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 60 100 182 000 -147 300 137 600 157 100 687 100
Amortyzacja 276 400 265 700 266 000 283 600 251 900 295 400
Zmiana stanu należności 98 300 -411 800 370 000 -42 200 -81 700 -82 100
Zmiana stanu zapasów 196 500 111 700 -112 200 -91 300 -115 900 -25 200
Zmiana stanu gotówki -87 700 35 300 -34 200 -13 000 -918 900 300 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -12 800 611 800 651 700 393 600 379 100 761 600
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -966 800 -570 800 -704 500 -1 219 200 -985 600 -712 700
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -260 700 276 300 -532 900 -993 300 -490 500 -472 700
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 265 400 -814 100 -168 000 526 500 -511 600 -73 700