Trinity Industries, Inc. (TRN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 79 600 167 300 132 000 166 200 179 200 1 098 100
Inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0 0 0
Należności 331 300 233 000 644 800 274 800 317 000 398 700
Zapasy 629 400 432 900 321 200 433 400 524 700 640 600
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 1 040 300 833 200 1 098 000 874 400 1 020 900 2 137 400
Inwestycje długotrminowe 7 684 000 7 402 700 7 603 800 7 827 000 6 968 300 7 405 800
Rzeczowe aktywa trwałe 6 886 800 6 846 900 7 003 400 7 110 600 6 334 400 6 134 700
Wartość firmy 195 900 154 200 208 800 208 800 208 800 780 300
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 386 600 266 500 262 300 396 200 253 500 295 600
Aktywa razem 8 724 300 8 235 900 8 701 800 8 701 400 7 989 200 9 543 200

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 287 500 206 400 156 400 203 900 212 100 175 400
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 261 000 307 400 314 700 342 100 368 300 440 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 548 500 513 800 471 100 546 000 580 400 615 400
Długoterminowe zobowiązania finansowe 5 607 600 5 170 600 5 017 000 4 881 900 4 029 200 3 242 400
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 163 900 147 900 150 200 96 300 74 500 84 200
Udziały niekontrolujące 257 200 267 000 277 200 348 800 351 200 356 900
Zobowiązania razem 7 711 900 7 206 100 6 963 000 6 671 300 5 778 400 5 042 100
Akcje zwykłe 81 900 101 500 115 900 125 600 144 000 148 600
Zyski (straty) zatrzymane 992 600 1 046 600 1 769 400 2 182 900 2 326 100 4 123 400
Akcje własne -700 -600 -800 -900 -1 000 -1 600
Kapitał własny 1 012 400 1 029 800 1 738 800 2 030 100 2 210 800 4 501 100
Pasywa razem 8 724 300 8 235 900 8 701 800 8 701 400 7 989 200 9 543 200