Talos Energy Inc (TALO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 381 915 -182 952 -465 605 58 729 221 540 -62 868
Amortyzacja 470 625 454 123 414 087 380 320 324 063 176 647
Zmiana stanu należności -7 489 44 329 44 283 -22 800 64 686 88 970
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 -840 840
Zmiana stanu gotówki -25 707 35 619 -52 789 -52 892 107 723 32 191
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 709 739 411 388 301 923 393 733 263 445 176 053
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -323 164 -293 331 -362 942 -463 409 -240 914 -155 177
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -311 977 -293 747 -678 904 -495 956 37 495 -157 641
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -423 469 -82 022 324 192 48 083 -193 211 -18 412