Talos Energy Inc (TALO)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 651 980 1 244 540 587 486 927 620 891 288 412 828
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 1 651 980 1 244 540 587 486 927 620 891 288 412 828
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 99 754 78 677 79 175 77 209 85 816 36 673
Zysk operacyjny 736 119 392 739 -153 394 225 315 253 129 45 300
Koszty odsetek netto 125 498 133 138 99 415 97 847 90 114 80 934
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 384 452 -184 587 -430 022 22 588 224 462 -62 868
Podatek dochodowy 2 537 -1 635 35 583 -36 141 2 922 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 381 915 -182 952 -465 605 58 729 221 540 -62 868