Talos Energy Inc (TALO)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 44 145 69 852 34 233 87 022 139 914 32 191
Inwestycje krótkoterminowe 111 705 50 683 38 020 76 106 122 028 21 642
Należności 211 979 219 468 175 139 130 856 153 656 88 970
Zapasy 0 0 0 0 0 840
Pozostałe aktywa obrotowe 111 705 50 683 38 020 76 106 122 028 21 642
Aktywa obrotowe razem 367 829 340 003 247 392 293 984 416 846 144 885
Inwestycje długotrminowe 2 690 800 2 426 810 2 587 150 2 295 500 2 063 140 1 094 410
Rzeczowe aktywa trwałe 2 643 280 2 388 580 2 536 170 2 225 610 2 060 440 1 093 360
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 39 874 32 516 44 130 62 107 2 695 1 051
Aktywa razem 3 058 630 2 766 820 2 834 550 2 589 480 2 479 990 1 239 290

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 128 174 85 815 104 864 71 357 51 019 72 681
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 6 060 0 0 443 24 977
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 478 884 508 651 342 670 299 095 328 956 225 809
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 607 058 600 526 447 534 370 452 380 418 323 467
Długoterminowe zobowiązania finansowe 585 340 956 667 985 512 732 981 654 861 672 581
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 685 797 432 639 456 345 390 533 437 211 297 332
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 893 050 2 006 160 1 907 940 1 511 200 1 472 490 1 293 380
Akcje zwykłe 82 454 81 769 67 664 54 185 46 058 31 244
Zyski (straty) zatrzymane -535 049 -916 964 -734 012 -268 407 -327 136 -548 351
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 165 580 760 653 926 601 1 078 280 1 007 500 -54 087
Pasywa razem 3 058 630 2 766 820 2 834 550 2 589 480 2 479 990 1 239 290