Sherwin-Williams Co. (SHW)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 22 148 900 19 944 600 18 361 700 17 900 800 17 534 500 14 983 800
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 12 823 800 11 401 900 9 679 100 9 864 700 10 115 900 8 202 580
Zysk ze sprzedaży brutto 9 325 100 8 542 700 8 682 600 8 036 100 7 418 560 6 781 210
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 6 014 500 5 572 500 5 477 900 5 274 900 5 033 780 4 785 420
Zysk operacyjny 2 993 500 2 660 700 2 854 200 2 425 400 1 890 370 1 773 590
Koszty odsetek netto 382 800 334 700 340 400 349 300 366 734 263 471
Pozostałe przychody (koszty) 7 100 4 000 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 573 100 2 248 600 2 519 200 1 981 800 1 359 650 1 528 220
Podatek dochodowy 553 000 384 200 488 800 440 500 250 904 -285 583
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 2 020 100 1 864 400 2 030 400 1 541 300 1 108 750 1 772 260