Sherwin-Williams Co. (SHW)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 198 800 165 700 226 600 161 800 155 505 204 213
Inwestycje krótkoterminowe 518 800 608 400 482 600 491 400 354 939 355 697
Należności 2 563 600 2 352 400 2 078 100 2 088 900 2 018 770 2 104 560
Zapasy 2 626 500 1 927 200 1 804 100 1 889 600 1 815 280 1 801 380
Pozostałe aktywa obrotowe 518 800 608 400 482 600 491 400 354 939 355 697
Aktywa obrotowe razem 5 907 700 5 053 700 4 591 400 4 631 700 4 344 490 4 465 840
Inwestycje długotrminowe 16 686 300 15 613 000 15 810 200 15 864 500 14 789 800 15 492 600
Rzeczowe aktywa trwałe 2 207 000 1 867 300 1 834 500 1 835 200 1 776 840 1 877 120
Wartość firmy 7 583 200 7 134 600 7 049 100 7 004 800 6 956 700 6 814 340
Wartości niematerialne 4 002 000 4 001 500 4 471 200 4 734 500 5 201 580 6 002 360
Pozostałe aktywa trwałe 1 027 300 789 000 694 300 604 400 854 672 609 380
Aktywa razem 22 594 000 20 666 700 20 401 600 20 496 200 19 134 300 19 958 400

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 2 436 500 2 403 000 2 117 800 1 876 300 1 799 420 1 791 550
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 978 700 1 024 100 25 200 634 500 635 594 634 910
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 545 500 2 292 400 2 451 400 2 011 100 1 862 730 1 560 720
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 5 960 700 5 719 500 4 594 400 4 521 900 4 297 750 3 987 180
Długoterminowe zobowiązania finansowe 9 591 000 8 590 900 8 266 900 8 050 700 8 708 060 9 885 740
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 745 700 1 680 200 1 649 300 1 459 700 1 266 860 959 118
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 19 491 900 18 229 500 16 790 800 16 372 900 15 403 500 16 266 200
Akcje zwykłe 258 000 262 500 90 426 91 804 92 992 92 909
Zyski (straty) zatrzymane 3 523 200 2 121 700 844 300 7 366 900 6 246 550 5 502 730
Akcje własne -3 775 600 -2 869 900 -96 500 -5 836 500 -4 900 690 -4 266 420
Kapitał własny 3 102 100 2 437 200 3 610 800 4 123 300 3 730 740 3 692 190
Pasywa razem 22 594 000 20 666 700 20 401 600 20 496 200 19 134 300 19 958 400