Sherwin-Williams Co. (SHW)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 2 388 800 2 020 100 1 864 400 2 030 400 1 541 300 1 108 750 1 772 260
Amortyzacja 622 500 581 100 572 600 581 400 574 900 596 281 491 761
Zmiana stanu należności -95 700 -2 141 200 274 300 -10 800 70 132 -85 787 873 568
Zmiana stanu zapasów -296 700 -1 227 900 123 100 -85 500 74 325 13 900 733 049
Zmiana stanu gotówki 78 000 -132 600 -60 900 64 800 6 295 -48 708 -685 580
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 521 900 1 919 900 2 244 600 3 408 600 2 321 300 1 943 700 1 883 970
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -888 400 -644 500 -372 000 -303 800 -328 900 -250 957 -222 767
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 039 300 -1 607 600 -476 400 -322 400 -462 600 -251 640 -9 047 360
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 424 600 -282 400 -1 834 000 -3 020 100 -1 846 400 -1 746 650 6 514 090