Sherwin-Williams Co. (SHW)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 2 020 100 1 864 400 2 030 400 1 541 300 1 108 750 1 772 260
Amortyzacja 581 100 572 600 581 400 574 900 596 281 491 761
Zmiana stanu należności -2 141 200 274 300 -10 800 70 132 -85 787 873 568
Zmiana stanu zapasów -1 227 900 123 100 -85 500 74 325 13 900 733 049
Zmiana stanu gotówki -132 600 -60 900 64 800 6 295 -48 708 -685 580
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 919 900 2 244 600 3 408 600 2 321 300 1 943 700 1 883 970
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -644 500 -372 000 -303 800 -328 900 -250 957 -222 767
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 607 600 -476 400 -322 400 -462 600 -251 640 -9 047 360
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -282 400 -1 834 000 -3 020 100 -1 846 400 -1 746 650 6 514 090