Service Corp. International (SCI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 8 286 290 3 511 510 3 230 780 3 190 170 3 095 030
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 5 679 060 2 534 680 2 470 200 2 429 850 2 372 840
Zysk ze sprzedaży brutto 2 607 230 976 827 760 580 760 322 722 189
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 276 214 141 066 126 886 145 499 154 423
Zysk operacyjny 2 331 010 835 761 633 694 614 823 567 766
Koszty odsetek netto 301 220 163 063 185 843 181 556 169 125
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 091 000 662 060 464 432 441 732 400 258
Podatek dochodowy 484 496 145 923 94 661 -5 826 -146 589
Udziały niekontrolujące 626 230 175 350 184
Zysk (strata) netto 1 605 880 515 907 369 596 447 208 546 663