Service Corp. International (SCI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 221 557 191 938 268 626 230 857 186 276 198 850 330 039
Inwestycje krótkoterminowe 22 640 22 090 18 966 19 129 20 290 18 267 18 374
Należności 220 122 103 699 119 686 96 664 87 576 82 158 98 880
Zapasy 33 597 31 740 25 935 23 929 25 118 24 950 25 378
Pozostałe aktywa obrotowe 22 640 22 090 18 966 19 129 20 290 18 267 18 374
Aktywa obrotowe razem 498 286 359 846 441 060 376 152 373 553 331 232 481 296
Inwestycje długotrminowe 15 857 100 14 706 200 15 250 100 14 139 300 13 303 900 12 362 000 12 383 200
Rzeczowe aktywa trwałe 4 500 940 4 290 360 4 153 000 4 013 000 3 939 040 3 814 830 3 665 030
Wartość firmy 1 977 190 1 945 590 1 915 080 1 880 010 1 864 220 1 863 840 1 805 980
Wartości niematerialne 485 109 481 010 471 715 441 389 431 167 433 830 374 099
Pozostałe aktywa trwałe 6 672 920 6 029 540 6 425 630 5 724 780 5 151 360 4 623 330 4 863 620
Aktywa razem 16 355 400 15 066 000 15 691 200 14 515 400 13 677 400 12 693 200 12 864 500

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 203 352 177 970 204 094 186 401 174 494 173 361 173 685
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 99 903 130 356 104 059 260 704 86 515 86 117 364 580
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 445 845 490 954 420 108 368 829 295 710 296 122 290 714
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 749 100 799 280 728 261 815 934 556 719 555 600 828 979
Długoterminowe zobowiązania finansowe 4 649 160 4 251 080 3 901 300 3 514 180 3 513 530 3 532 180 3 135 320
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 8 530 230 7 677 860 8 464 680 7 772 000 7 158 230 6 432 130 7 086 220
Udziały niekontrolujące 209 232 4 -127 -58 -88 47
Zobowiązania razem 14 814 100 13 392 800 13 781 700 12 762 700 11 854 100 11 051 300 11 455 100
Akcje zwykłe 150 565 157 713 167 542 176 709 182 246 182 447 187 630
Zyski (straty) zatrzymane 432 454 544 384 727 021 560 731 601 903 474 327 210 364
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 541 260 1 673 190 1 909 440 1 752 750 1 823 310 1 641 900 1 409 390
Pasywa razem 16 355 400 15 066 000 15 691 200 14 515 400 13 677 400 12 693 200 12 864 500