Service Corp. International (SCI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 537 252 230 857 186 276 198 850 330 039
Inwestycje krótkoterminowe 37 932 19 129 20 290 18 267 18 374
Należności 239 372 96 664 87 576 82 158 98 880
Zapasy 51 870 23 929 25 118 24 950 25 378
Pozostałe aktywa obrotowe 37 932 19 129 20 290 18 267 18 374
Aktywa obrotowe razem 882 120 376 152 373 553 331 232 481 296
Inwestycje długotrminowe 30 500 200 14 139 300 13 303 900 12 362 000 12 383 200
Rzeczowe aktywa trwałe 8 306 000 4 013 000 3 939 040 3 814 830 3 665 030
Wartość firmy 3 830 160 1 880 010 1 864 220 1 863 840 1 805 980
Wartości niematerialne 943 430 441 389 431 167 433 830 374 099
Pozostałe aktywa trwałe 12 851 300 5 724 780 5 151 360 4 623 330 4 863 620
Aktywa razem 31 382 400 14 515 400 13 677 400 12 693 200 12 864 500

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 408 188 186 401 174 494 173 361 173 685
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 208 118 260 704 86 515 86 117 364 580
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 840 216 368 829 295 710 296 122 290 714
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 456 520 815 934 556 719 555 600 828 979
Długoterminowe zobowiązania finansowe 7 802 610 3 514 180 3 513 530 3 532 180 3 135 320
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 16 929 400 7 772 000 7 158 230 6 432 130 7 086 220
Udziały niekontrolujące 8 -127 -58 -88 47
Zobowiązania razem 27 563 500 12 762 700 11 854 100 11 051 300 11 455 100
Akcje zwykłe 335 084 176 709 182 246 182 447 187 630
Zyski (straty) zatrzymane 1 454 040 560 731 601 903 474 327 210 364
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 3 818 890 1 752 750 1 823 310 1 641 900 1 409 390
Pasywa razem 31 382 400 14 515 400 13 677 400 12 693 200 12 864 500