Service Corp. International (SCI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 565 338 802 939 515 907 369 596 447 208 546 663
Amortyzacja 287 808 277 470 258 146 246 979 248 485 248 893
Zmiana stanu należności -135 673 23 022 9 088 5 418 -16 722 -3 184
Zmiana stanu zapasów -20 130 2 006 -1 189 168 -428 -1 053
Zmiana stanu gotówki -345 314 37 769 44 581 -12 574 -131 189 135 053
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 825 725 920 608 804 351 628 755 615 830 502 340
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -369 709 -303 660 -222 211 -239 957 -235 545 -214 501
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -447 881 -414 932 -318 371 -278 511 -414 621 -235 885
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -447 997 -465 620 -492 778 -319 093 -329 181 -136 427