Pioneer Natural Resources Co. (PXD)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 24 384 000 17 870 000 7 026 000 9 710 000 9 384 000 5 294 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 24 384 000 17 870 000 7 026 000 9 710 000 9 384 000 5 294 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 334 000 292 000 244 000 324 000 381 000 326 000
Zysk operacyjny 10 017 000 4 339 000 233 000 1 888 000 1 768 000 605 000
Koszty odsetek netto 92 000 135 000 124 000 104 000 97 000 121 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9 951 000 2 746 000 -261 000 987 000 1 251 000 309 000
Podatek dochodowy 2 106 000 628 000 -61 000 231 000 276 000 -524 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 3 000 -3 000 0
Zysk (strata) netto 7 830 000 2 113 000 -200 000 753 000 978 000 833 000