Pioneer Natural Resources Co. (PXD)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 032 000 3 905 000 1 442 000 631 000 1 268 000 2 114 000
Inwestycje krótkoterminowe 417 000 177 000 171 000 239 000 249 000 37 000
Należności 1 853 000 1 685 000 699 000 1 042 000 821 000 647 000
Zapasy 424 000 369 000 224 000 205 000 242 000 212 000
Pozostałe aktywa obrotowe 417 000 177 000 171 000 239 000 249 000 37 000
Aktywa obrotowe razem 3 726 000 6 173 000 2 595 000 2 191 000 2 580 000 3 010 000
Inwestycje długotrminowe 32 014 000 30 638 000 16 634 000 16 876 000 15 323 000 13 993 000
Rzeczowe aktywa trwałe 31 288 000 29 876 000 16 023 000 16 077 000 14 839 000 13 525 000
Wartość firmy 243 000 243 000 261 000 261 000 264 000 270 000
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 143 000 171 000 153 000 258 000 95 000 132 000
Aktywa razem 35 740 000 36 811 000 19 229 000 19 067 000 17 903 000 17 003 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 2 487 000 2 380 000 928 000 1 221 000 1 441 000 1 174 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 779 000 244 000 140 000 450 000 0 449 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 621 000 1 449 000 838 000 825 000 377 000 505 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 887 000 4 073 000 1 906 000 2 496 000 1 818 000 2 128 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 4 125 000 6 688 000 3 160 000 1 839 000 2 284 000 2 283 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 084 000 932 000 1 118 000 1 054 000 538 000 414 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 5 000
Zobowiązania razem 13 199 000 13 974 000 7 660 000 6 948 000 5 792 000 5 729 000
Akcje zwykłe 240 000 233 000 165 000 167 000 171 000 170 000
Zyski (straty) zatrzymane 5 685 000 3 960 000 3 478 000 4 025 000 3 470 000 2 547 000
Akcje własne -1 925 000 -248 000 -1 234 000 -1 069 000 -423 000 -249 000
Kapitał własny 22 541 000 22 837 000 11 569 000 12 119 000 12 111 000 11 274 000
Pasywa razem 35 740 000 36 811 000 19 229 000 19 067 000 17 903 000 17 003 000