Pioneer Natural Resources Co. (PXD)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 7 830 000 2 113 000 -200 000 753 000 978 000 833 000
Amortyzacja 2 530 000 2 498 000 1 639 000 1 711 000 1 534 000 1 400 000
Zmiana stanu należności 168 000 986 000 -343 000 221 000 174 000 126 000
Zmiana stanu zapasów 55 000 145 000 19 000 -37 000 30 000 31 000
Zmiana stanu gotówki -2 873 000 2 463 000 811 000 -637 000 -846 000 -445 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 11 348 000 6 059 000 2 083 000 3 115 000 3 242 000 2 090 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -4 033 000 -3 287 000 -1 727 000 -3 220 000 -3 783 000 -2 701 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 586 000 -869 000 -1 668 000 -2 447 000 -2 610 000 -1 783 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -10 614 000 -2 807 000 381 000 -788 000 -703 000 -529 000