Plexus Corp. (PLXS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zysk (strata) netto 138 243 277 824 117 479 108 616 13 040 112 062
Amortyzacja 62 689 122 028 56 690 52 206 48 296 45 330
Zmiana stanu należności 218 012 557 282 -6 198 93 457 29 314 -51 375
Zmiana stanu zapasów 630 471 1 181 160 62 523 -93 408 139 704 90 511
Zmiana stanu gotówki 4 633 154 537 162 046 -73 508 -271 591 135 896
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -26 240 285 154 210 368 115 300 66 831 171 734
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -101 612 -114 198 -50 088 -90 600 -62 780 -38 538
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -101 561 -113 946 -49 851 -89 359 -74 621 -37 834
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 139 295 -407 770 -1 458 -97 219 -265 463 1 305