Plexus Corp. (PLXS)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 274 805 540 344 385 807 223 761 297 269 568 860
Inwestycje krótkoterminowe 200 173 336 754 145 718 122 815 30 302 28 046
Należności 737 696 1 039 370 482 086 488 284 394 827 365 513
Zapasy 1 602 780 1 944 620 763 461 700 938 794 346 654 642
Pozostałe aktywa obrotowe 200 173 336 754 145 718 122 815 30 302 28 046
Aktywa obrotowe razem 2 816 120 3 861 770 1 779 160 1 538 290 1 517 160 1 617 460
Inwestycje długotrminowe 577 103 1 062 010 510 689 462 592 415 481 358 727
Rzeczowe aktywa trwałe 444 705 790 188 383 661 384 224 341 306 314 665
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 8 239 0
Pozostałe aktywa trwałe 28 189 72 882 35 727 64 714 55 111 38 770
Aktywa razem 3 393 220 4 923 790 2 289 850 2 000 880 1 932 640 1 976 180

Pasywa

w tys. USD

2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 805 583 1 269 940 516 297 444 944 506 322 413 999
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 273 971 132 626 146 829 100 702 5 532 286 934
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 926 635 854 842 340 391 319 857 225 819 206 658
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 006 190 2 257 410 1 003 520 865 503 737 673 907 591
Długoterminowe zobowiązania finansowe 187 776 374 066 187 975 187 278 183 085 26 173
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 63 574 148 556 77 664 77 221 76 365 16 479
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 2 297 490 2 867 320 1 312 370 1 135 310 1 011 500 950 243
Akcje zwykłe 27 862 57 150 29 195 30 271 33 003 33 612
Zyski (straty) zatrzymane 1 572 230 2 867 980 1 295 080 1 178 680 1 062 250 1 049 210
Akcje własne -1 093 480 -2 086 180 -934 639 -893 247 -711 138 -574 104
Kapitał własny 1 095 730 2 056 460 977 480 865 576 921 143 1 025 940
Pasywa razem 3 393 220 4 923 790 2 289 850 2 000 880 1 932 640 1 976 180