Occidental Petroleum Corp. (OXY)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 36 634 000 25 956 000 17 809 000 20 393 000 17 824 000 12 508 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 3 273 000 2 772 000 2 408 000 2 791 000 6 568 000 5 594 000
Zysk ze sprzedaży brutto 33 361 000 23 184 000 15 401 000 17 602 000 11 256 000 6 914 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 945 000 863 000 864 000 882 000 1 613 000 1 424 000
Zysk operacyjny 14 936 000 5 730 000 -1 258 000 2 815 000 5 117 000 1 095 000
Koszty odsetek netto 1 030 000 1 614 000 1 424 000 1 066 000 389 000 345 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 14 117 000 3 705 000 -15 705 000 186 000 5 608 000 1 328 000
Podatek dochodowy 813 000 915 000 -2 172 000 693 000 1 477 000 17 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 145 000 0 0
Zysk (strata) netto 12 421 000 1 512 000 -15 675 000 -985 000 4 114 000 1 305 000