Occidental Petroleum Corp. (OXY)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 12 421 000 1 512 000 -15 675 000 -985 000 4 114 000 1 305 000
Amortyzacja 6 926 000 8 447 000 8 097 000 5 981 000 3 977 000 4 002 000
Zmiana stanu należności 73 000 2 093 000 -4 258 000 1 480 000 748 000 156 000
Zmiana stanu zapasów 213 000 -52 000 451 000 187 000 14 000 380 000
Zmiana stanu gotówki -1 780 000 756 000 -1 024 000 -1 000 1 361 000 -561 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 16 810 000 10 434 000 3 955 000 7 375 000 7 669 000 4 996 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -4 497 000 -2 870 000 -2 535 000 -6 355 000 -4 975 000 -3 599 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -4 872 000 -1 253 000 -819 000 -29 027 000 -3 206 000 -3 214 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -13 715 000 -8 572 000 -4 516 000 22 193 000 -3 102 000 -2 343 000