New York Times Co. (NYT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 173 905 219 971 100 103 139 966 125 684 4 296
Amortyzacja 92 577 66 990 62 136 60 661 59 011 61 871
Zmiana stanu należności -15 375 49 216 -29 710 -9 062 37 579 -12 470
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -313 691 65 889 162 943 -180 589 121 305 -58 727
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 150 687 269 098 297 933 189 898 157 117 86 712
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -36 961 -34 637 -34 451 -45 441 -77 487 -84 753
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -73 561 -180 807 -199 080 93 212 -101 095 21 019
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -174 306 -54 947 -44 973 -295 291 -3 824 -26 019