New York Times Co. (NYT)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 308 320 2 074 880 1 783 640 1 812 180 1 748 600 1 675 640
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 208 930 1 039 570 960 222 75 904 76 542 66 304
Zysk ze sprzedaży brutto 1 099 390 1 035 310 823 417 1 736 280 1 672 060 1 609 340
Koszty badań i rozwoju 204 185 160 871 132 428 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 556 812 545 071 452 597 867 623 845 591 810 854
Zysk operacyjny 255 737 271 865 176 256 177 545 189 820 187 508
Koszty odsetek netto 797 769 -23 330 3 820 16 566 19 783
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 235 999 290 501 115 432 164 460 176 091 111 224
Podatek dochodowy 62 094 70 530 14 595 24 494 48 631 103 956
Udziały niekontrolujące 0 0 734 0 1 776 2 541
Zysk (strata) netto 173 905 219 971 100 103 139 966 125 684 4 296