New York Times Co. (NYT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 347 357 661 048 595 159 432 216 612 805 491 500
Inwestycje krótkoterminowe 90 785 58 752 56 984 71 213 58 677 73 314
Należności 217 533 232 908 183 692 213 402 222 464 184 885
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 90 785 58 752 56 984 71 213 58 677 73 314
Aktywa obrotowe razem 655 675 952 708 835 835 716 831 893 946 749 699
Inwestycje długotrminowe 1 878 080 1 611 400 1 471 850 1 372 310 1 303 180 1 350 080
Rzeczowe aktywa trwałe 553 698 574 952 594 516 389 795 638 846 640 939
Wartość firmy 414 046 166 360 171 657 138 674 140 282 143 549
Wartości niematerialne 317 314 0 0 237 326 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 300 139 360 908 319 332 239 587 182 060 155 800
Aktywa razem 2 533 750 2 564 110 2 307 690 2 089 140 2 197 120 2 099 780

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 114 646 127 073 123 157 116 571 111 553 125 479
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 253 630 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 456 564 432 079 363 591 321 124 308 121 290 178
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 571 210 559 152 486 748 437 695 673 304 415 657
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 250 209
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 288 811 379 516 417 890 398 742 457 967 507 025
Udziały niekontrolujące 2 005 2 005 2 594 1 860 1 860 84
Zobowiązania razem 935 785 1 025 390 982 172 917 135 1 156 340 1 202 500
Akcje zwykłe 166 871 167 929 166 973 166 042 164 845 161 926
Zyski (straty) zatrzymane 1 958 860 1 845 340 1 672 590 1 612 660 1 506 000 1 310 140
Akcje własne -276 267 -171 211 -171 211 -171 211 -171 211 -171 211
Kapitał własny 1 597 970 1 538 720 1 325 520 1 172 000 1 040 780 897 279
Pasywa razem 2 533 750 2 564 110 2 307 690 2 089 140 2 197 120 2 099 780