News Corp (NWSA)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Przychody ze sprzedaży 10 385 000 9 358 000 9 008 000 10 074 000 9 024 000 8 139 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 10 385 000 9 358 000 9 008 000 10 074 000 9 024 000 8 139 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 3 592 000 3 254 000 2 995 000 3 208 000 3 049 000 2 725 000
Zysk operacyjny 968 000 528 000 322 000 568 000 -406 000 141 000
Koszty odsetek netto 99 000 53 000 25 000 59 000 7 000 -39 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 812 000 450 000 -1 524 000 354 000 -1 089 000 -615 000
Podatek dochodowy 52 000 61 000 21 000 126 000 355 000 28 000
Udziały niekontrolujące 137 000 59 000 -276 000 73 000 70 000 95 000
Zysk (strata) netto 623 000 330 000 -1 269 000 155 000 -1 516 000 -740 000