News Corp (NWSA)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 822 000 2 236 000 1 517 000 1 643 000 2 034 000 2 016 000
Inwestycje krótkoterminowe 458 000 469 000 393 000 515 000 372 000 233 000
Należności 1 502 000 1 498 000 1 203 000 1 544 000 1 612 000 1 358 000
Zapasy 311 000 253 000 348 000 348 000 376 000 208 000
Pozostałe aktywa obrotowe 458 000 469 000 393 000 515 000 372 000 233 000
Aktywa obrotowe razem 4 093 000 4 456 000 3 461 000 4 050 000 4 394 000 3 815 000
Inwestycje długotrminowe 13 128 000 12 315 000 10 800 000 11 661 000 11 952 000 10 737 000
Rzeczowe aktywa trwałe 2 103 000 2 272 000 2 132 000 2 554 000 2 560 000 1 624 000
Wartość firmy 5 169 000 4 653 000 3 951 000 5 147 000 5 218 000 3 838 000
Wartości niematerialne 2 671 000 2 179 000 1 864 000 2 426 000 2 671 000 2 281 000
Pozostałe aktywa trwałe 1 384 000 1 447 000 1 163 000 930 000 831 000 442 000
Aktywa razem 17 221 000 16 771 000 14 261 000 15 711 000 16 346 000 14 552 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 411 000 321 000 351 000 411 000 605 000 222 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 293 000 28 000 76 000 449 000 462 000 103 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 815 000 2 885 000 2 255 000 2 480 000 2 228 000 2 127 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 519 000 3 234 000 2 682 000 3 340 000 3 295 000 2 452 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 776 000 2 285 000 1 183 000 1 004 000 1 490 000 276 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 638 000 730 000 603 000 761 000 675 000 670 000
Udziały niekontrolujące 921 000 935 000 807 000 1 167 000 1 186 000 284 000
Zobowiązania razem 8 999 000 8 560 000 6 679 000 6 567 000 7 035 000 3 743 000
Akcje zwykłe 589 500 590 400 587 900 584 700 582 700 581 400
Zyski (straty) zatrzymane -2 293 000 -2 911 000 -3 241 000 -1 979 000 -2 163 000 -648 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 8 222 000 8 211 000 7 582 000 9 144 000 9 311 000 10 809 000
Pasywa razem 17 221 000 16 771 000 14 261 000 15 711 000 16 346 000 14 552 000