News Corp (NWSA)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Zysk (strata) netto 623 000 330 000 -1 269 000 155 000 -1 516 000 -740 000
Amortyzacja 688 000 680 000 644 000 659 000 472 000 449 000
Zmiana stanu należności 4 000 295 000 -341 000 -68 000 254 000 74 000
Zmiana stanu zapasów 58 000 -95 000 0 -28 000 168 000 -10 000
Zmiana stanu gotówki -414 000 719 000 -126 000 -391 000 18 000 184 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 354 000 1 237 000 780 000 928 000 757 000 499 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -499 000 -390 000 -438 000 -572 000 -364 000 -256 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 076 000 -1 292 000 -427 000 -677 000 -321 000 -105 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 404 000 699 000 -472 000 -610 000 -398 000 -217 000