Newell Brands Inc (NWL)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 9 459 000 10 589 000 9 385 000 9 714 900 8 630 900 14 742 200
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 6 625 000 7 293 000 6 306 000 6 495 500 5 622 100 9 652 900
Zysk ze sprzedaży brutto 2 834 000 3 296 000 3 079 000 3 219 400 3 008 800 5 089 300
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 2 033 000 2 274 000 2 189 000 2 451 000 2 434 800 3 669 100
Zysk operacyjny 801 000 1 022 000 890 000 768 400 574 000 1 420 200
Koszty odsetek netto 235 000 256 000 274 000 303 300 446 300 468 900
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 157 000 693 000 -1 006 000 -851 600 -8 267 700 1 429 000
Podatek dochodowy -40 000 121 000 -236 000 -1 037 700 -1 478 100 -1 319 800
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 197 000 572 000 -770 000 106 600 -6 917 900 2 748 800