Newell Brands Inc (NWL)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 880 000 981 000 348 600 495 700 485 700
Inwestycje krótkoterminowe 650 000 331 000 313 100 278 000 415 500
Należności 3 000 000 1 678 000 1 841 500 1 850 700 2 674 000
Zapasy 3 994 000 1 638 000 1 606 700 1 583 100 2 498 800
Pozostałe aktywa obrotowe 650 000 331 000 313 100 278 000 415 500
Aktywa obrotowe razem 8 524 000 4 628 000 4 109 900 7 748 800 6 078 000
Inwestycje długotrminowe 19 834 000 10 072 000 11 532 100 9 967 600 27 057 500
Rzeczowe aktywa trwałe 2 408 000 1 176 000 1 154 900 925 600 1 707 500
Wartość firmy 7 008 000 3 553 000 3 708 800 2 970 200 10 560 100
Wartości niematerialne 6 740 000 3 564 000 4 916 400 5 579 600 14 236 000
Pozostałe aktywa trwałe 650 000 274 000 227 300 192 000 279 700
Aktywa razem 28 358 000 14 700 000 15 642 000 17 716 400 33 135 500

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 3 360 000 1 526 000 1 101 400 1 019 500 1 761 600
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 6 000 466 000 332 400 318 700 662 800
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 3 268 000 1 629 000 1 544 200 1 991 800 1 892 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 6 634 000 3 621 000 2 978 000 3 330 000 4 316 800
Długoterminowe zobowiązania finansowe 9 766 000 5 141 000 5 391 300 6 696 300 9 889 600
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 966 000 1 152 000 1 110 400 1 370 500 1 440 800
Udziały niekontrolujące 0 26 000 32 700 34 800 36 600
Zobowiązania razem 20 176 000 10 826 000 10 678 700 12 473 400 18 990 800
Akcje zwykłe 850 600 424 100 423 300 473 700 486 700
Zyski (straty) zatrzymane -5 204 000 -3 174 000 -2 404 200 -2 486 700 4 611 200
Akcje własne -1 218 000 -598 000 -590 300 -584 700 -573 500
Kapitał własny 8 182 000 3 874 000 4 963 300 5 243 000 14 144 700
Pasywa razem 28 358 000 14 700 000 15 642 000 17 716 400 33 135 500