Newell Brands Inc (NWL)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 197 000 572 000 -770 000 106 600 -6 917 900 2 748 800
Amortyzacja 296 000 325 000 357 000 446 000 433 900 635 600
Zmiana stanu należności -1 750 000 -178 000 -163 500 -9 200 -823 300 -72 900
Zmiana stanu zapasów -1 791 000 359 000 31 300 23 600 -915 700 382 800
Zmiana stanu gotówki -593 000 -541 000 632 400 -147 100 10 000 -101 800
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -272 000 884 000 1 432 000 1 044 000 680 000 932 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -312 000 -289 000 -259 000 -264 900 -384 400 -406 200
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 343 000 -268 000 -228 000 735 400 4 807 400 1 078 500
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -232 000 -1 143 000 -559 000 -1 903 600 -5 454 500 -2 161 600