Newell Brands Inc (NWL)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 144 000 -770 000 106 600 -6 917 900 2 748 800
Amortyzacja 650 000 357 000 446 000 433 900 635 600
Zmiana stanu należności 1 322 000 -163 500 -9 200 -823 300 -72 900
Zmiana stanu zapasów 2 356 000 31 300 23 600 -915 700 382 800
Zmiana stanu gotówki -101 000 632 400 -147 100 10 000 -101 800
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 768 000 1 432 000 1 044 000 680 000 932 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -578 000 -259 000 -264 900 -384 400 -406 200
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -536 000 -228 000 735 400 4 807 400 1 078 500
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 286 000 -559 000 -1 903 600 -5 454 500 -2 161 600