Envista Holdings Corp (NVST)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 508 900 2 282 000 2 751 600 2 844 500 2 810 900
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 082 400 1 123 900 1 238 500 1 242 700 1 189 700
Zysk ze sprzedaży brutto 1 426 500 1 158 100 1 513 100 1 601 800 1 621 200
Koszty badań i rozwoju 100 500 100 800 154 700 172 000 172 400
Koszty ogólnego zarządu 1 019 800 1 024 000 1 080 900 1 131 400 1 062 200
Zysk operacyjny 306 200 33 300 277 500 298 400 386 600
Koszty odsetek netto 54 100 62 500 3 500 15 200 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 254 500 -30 100 275 500 285 900 386 700
Podatek dochodowy -9 000 -63 400 57 900 66 700 85 600
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 340 500 33 300 217 600 219 200 301 100