Envista Holdings Corp (NVST)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 606 900 1 073 600 888 900 211 200 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 123 400 154 300 73 700 69 200 48 300 55 700
Należności 393 500 331 900 361 000 443 600 459 800 463 100
Zapasy 300 800 263 800 266 900 277 900 278 700 275 700
Pozostałe aktywa obrotowe 123 400 154 300 73 700 69 200 48 300 55 700
Aktywa obrotowe razem 1 424 600 1 835 800 1 590 500 1 001 900 786 800 794 500
Inwestycje długotrminowe 5 162 400 4 738 400 5 285 500 5 156 400 5 054 800 5 198 300
Rzeczowe aktywa trwałe 293 600 264 100 303 000 290 300 261 600 231 200
Wartość firmy 3 496 600 3 132 000 3 430 700 3 306 000 3 325 500 3 370 000
Wartości niematerialne 1 086 700 1 046 400 1 259 200 1 285 600 1 390 300 1 515 900
Pozostałe aktywa trwałe 153 700 167 800 127 300 74 400 77 400 81 200
Aktywa razem 6 587 000 6 574 200 6 876 000 6 158 300 5 841 600 5 992 800

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 228 300 185 800 235 100 208 000 217 400 222 400
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 510 000 432 400 886 800 3 900 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 498 400 590 000 562 800 497 300 423 600 405 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 236 700 1 208 200 1 684 700 709 200 641 000 628 200
Długoterminowe zobowiązania finansowe 870 700 883 400 907 700 1 321 000 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 151 300 304 200 408 800 399 300 374 200 370 000
Udziały niekontrolujące 0 400 400 2 600 3 300 4 100
Zobowiązania razem 2 380 100 2 516 600 3 155 400 2 618 100 1 018 500 1 002 300
Akcje zwykłe 162 900 161 200 159 600 136 200 154 600 154 600
Zyski (straty) zatrzymane 731 400 466 900 126 400 93 100 0 0
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 4 206 900 4 057 600 3 720 600 3 540 200 4 823 100 4 990 500
Pasywa razem 6 587 000 6 574 200 6 876 000 6 158 300 5 841 600 5 992 800