Northern Oil and Gas Inc. (NOG)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży 1 570 540 496 899 552 210 472 402
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 1 570 540 496 899 552 210 472 402
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 47 201 30 341 18 546 23 624
Zysk operacyjny 853 193 77 959 225 425 61 907
Koszty odsetek netto 80 331 59 020 58 503 79 229
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 776 339 6 594 -906 207 -76 318
Podatek dochodowy 3 101 233 -166 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 727 704 -8 400 -921 307 -76 318