Northern Oil and Gas Inc. (NOG)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk (strata) netto 727 704 -8 400 -921 307 -76 318
Amortyzacja 251 272 140 828 162 120 210 201
Zmiana stanu należności 78 120 122 539 -37 469 10 926
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -6 991 8 091 -14 640 13 710
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 928 418 396 467 331 685 339 750
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 359 780 -183 354 -295 -1 158
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 402 780 -634 434 -283 926 -569 128
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 467 366 246 059 -62 399 243 088