Myriad Genetics, Inc. (MYGN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Przychody ze sprzedaży 753 200 678 400 690 600 638 600 851 100 772 600 771 400
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 236 200 202 000 197 600 186 100 201 000 177 200 171 200
Zysk ze sprzedaży brutto 517 000 476 400 493 000 452 500 650 100 595 400 600 200
Koszty badań i rozwoju 88 700 85 400 81 900 77 200 85 900 70 800 74 400
Koszty ogólnego zarządu 572 900 514 700 537 800 510 100 555 500 467 100 476 400
Zysk operacyjny -144 600 -123 700 -126 700 -134 800 8 700 57 500 49 400
Koszty odsetek netto 400 600 5 900 7 800 8 800 1 400 4 800
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -262 200 -140 600 -57 100 -223 300 0 116 900 42 900
Podatek dochodowy 1 100 -28 600 -29 900 -23 700 -4 400 -14 000 21 300
Udziały niekontrolujące 0 0 0 -100 -200 -200 -200
Zysk (strata) netto -263 300 -112 000 -27 200 -199 500 4 600 131 100 21 800