Myriad Genetics, Inc. (MYGN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Zysk (strata) netto -27 200 -199 500 4 600 131 100 21 800
Amortyzacja 62 800 72 000 73 000 54 400 48 300
Zmiana stanu należności 20 300 -67 600 36 500 -9 200 16 300
Zmiana stanu zapasów -13 800 -2 300 -2 900 -7 900 3 900
Zmiana stanu gotówki 122 000 80 900 -43 700 29 900 -8 300
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 18 200 60 700 83 700 115 900 106 200
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -18 000 -10 200 -8 600 -8 400 -6 100
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 274 400 19 300 -286 400 -11 600 -146 300
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -150 600 -10 000 -182 300 -95 000 71 800