Myriad Genetics, Inc. (MYGN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 339 800 217 800 136 900 180 600 150 700
Inwestycje krótkoterminowe 38 400 13 800 41 700 9 400 12 900
Należności 91 300 71 000 138 600 102 100 111 300
Zapasy 15 300 29 100 31 400 34 300 42 200
Pozostałe aktywa obrotowe 38 400 13 800 41 700 9 400 12 900
Aktywa obrotowe razem 484 800 331 700 348 600 326 400 317 100
Inwestycje długotrminowe 835 900 1 072 900 1 214 100 847 700 907 300
Rzeczowe aktywa trwałe 43 500 37 000 57 300 43 200 51 100
Wartość firmy 239 200 327 600 417 200 318 600 316 100
Wartości niematerialne 404 100 605 300 684 700 455 200 491 600
Pozostałe aktywa trwałe 8 300 0 0 0 0
Aktywa razem 1 320 700 1 404 600 1 562 700 1 174 100 1 224 400

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 29 600 21 700 33 300 26 000 22 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 127 300
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 174 700 125 300 84 500 76 200 68 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 204 300 147 000 117 800 102 200 217 500
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 224 400 233 500 9 300 99 100
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 33 500 31 500 39 900 40 400 45 600
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 -400
Zobowiązania razem 352 900 486 400 473 800 209 200 446 200
Akcje zwykłe 78 000 74 300 73 500 69 400 68 300
Zyski (straty) zatrzymane -254 200 -173 900 25 600 52 900 -68 400
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 967 800 918 200 1 088 900 964 900 778 200
Pasywa razem 1 320 700 1 404 600 1 562 700 1 174 100 1 224 400