Myriad Genetics, Inc. (MYGN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 140 900 114 900 339 800 217 800 136 900 180 600 150 700
Inwestycje krótkoterminowe 36 400 38 000 38 400 13 800 41 700 9 400 12 900
Należności 114 300 101 600 91 300 71 000 138 600 102 100 111 300
Zapasy 22 000 20 100 15 300 29 100 31 400 34 300 42 200
Pozostałe aktywa obrotowe 36 400 38 000 38 400 13 800 41 700 9 400 12 900
Aktywa obrotowe razem 313 600 274 600 484 800 331 700 348 600 326 400 317 100
Inwestycje długotrminowe 832 900 924 100 835 900 1 072 900 1 214 100 847 700 907 300
Rzeczowe aktywa trwałe 119 000 83 400 43 500 37 000 57 300 43 200 51 100
Wartość firmy 287 400 286 800 239 200 327 600 417 200 318 600 316 100
Wartości niematerialne 349 500 379 700 404 100 605 300 684 700 455 200 491 600
Pozostałe aktywa trwałe 15 400 15 500 8 300 0 0 0 0
Aktywa razem 1 146 500 1 198 700 1 320 700 1 404 600 1 562 700 1 174 100 1 224 400

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 25 800 28 800 29 600 21 700 33 300 26 000 22 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0 127 300
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 130 100 108 400 174 700 125 300 84 500 76 200 68 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 155 900 137 200 204 300 147 000 117 800 102 200 217 500
Długoterminowe zobowiązania finansowe 38 500 0 0 224 400 233 500 9 300 99 100
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 71 500 41 300 33 500 31 500 39 900 40 400 45 600
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 -400
Zobowiązania razem 363 300 312 900 352 900 486 400 473 800 209 200 446 200
Akcje zwykłe 82 800 80 600 78 000 74 300 73 500 69 400 68 300
Zyski (straty) zatrzymane -629 500 -366 200 -254 200 -173 900 25 600 52 900 -68 400
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 783 200 885 800 967 800 918 200 1 088 900 964 900 778 200
Pasywa razem 1 146 500 1 198 700 1 320 700 1 404 600 1 562 700 1 174 100 1 224 400