3M Co. (MMM)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 5 986 000 3 893 000 4 765 000 5 038 000 2 451 000 3 233 000 4 129 000
Inwestycje krótkoterminowe 821 000 891 000 993 000 1 000 000 1 595 000 1 090 000 1 203 000
Należności 4 750 000 4 532 000 4 660 000 4 705 000 4 791 000 5 020 000 4 911 000
Zapasy 4 822 000 5 372 000 4 985 000 4 239 000 4 134 000 4 366 000 4 034 000
Pozostałe aktywa obrotowe 821 000 891 000 993 000 1 000 000 1 125 000 1 090 000 1 203 000
Aktywa obrotowe razem 16 379 000 14 688 000 15 403 000 14 982 000 12 971 000 13 709 000 14 277 000
Inwestycje długotrminowe 34 201 000 31 767 000 31 669 000 32 362 000 31 688 000 22 791 000 23 710 000
Rzeczowe aktywa trwałe 9 159 000 9 178 000 9 429 000 9 421 000 9 333 000 8 738 000 8 866 000
Wartość firmy 12 927 000 12 790 000 13 486 000 13 802 000 13 444 000 10 051 000 10 513 000
Wartości niematerialne 4 226 000 4 699 000 5 288 000 5 835 000 6 379 000 2 657 000 2 936 000
Pozostałe aktywa trwałe 1 698 000 2 080 000 1 504 000 1 097 000 703 000 541 000 493 000
Aktywa razem 50 580 000 46 455 000 47 072 000 47 344 000 44 659 000 36 500 000 37 987 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 3 245 000 3 183 000 2 994 000 2 561 000 2 228 000 2 824 000 1 945 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 947 000 1 938 000 1 307 000 806 000 2 795 000 1 211 000 1 853 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 9 105 000 4 402 000 4 734 000 4 581 000 4 199 000 3 209 000 3 889 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 15 297 000 9 523 000 9 035 000 7 948 000 9 222 000 7 244 000 7 687 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 13 148 000 14 076 000 16 149 000 18 082 000 17 629 000 13 486 000 12 156 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 16 205 000 6 947 000 5 722 000 7 441 000 6 774 000 5 643 000 6 287 000
Udziały niekontrolujące 61 000 48 000 71 000 64 000 63 000 52 000 59 000
Zobowiązania razem 45 773 000 31 733 000 32 026 000 34 477 000 34 596 000 26 704 000 26 424 000
Akcje zwykłe 553 900 566 000 579 000 577 600 577 000 588 500 597 500
Zyski (straty) zatrzymane 37 479 000 47 950 000 45 821 000 43 761 000 42 135 000 40 636 000 39 115 000
Akcje własne -32 859 000 -33 255 000 -30 463 000 -29 404 000 -29 849 000 -29 626 000 -25 887 000
Kapitał własny 4 807 000 14 722 000 15 046 000 12 867 000 10 063 000 9 796 000 11 563 000
Pasywa razem 50 580 000 46 455 000 47 072 000 47 344 000 44 659 000 36 500 000 37 987 000