MDU Resources Group Inc (MDU)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 367 489 378 131 390 205 335 453 272 318 280 432
Amortyzacja 327 826 299 214 285 100 256 017 220 205 207 486
Zmiana stanu należności 358 901 72 755 37 381 113 660 -4 085 96 787
Zmiana stanu zapasów 51 916 44 442 12 760 -8 902 60 726 -11 690
Zmiana stanu gotówki 26 356 -5 386 -6 912 12 511 19 349 -11 508
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 510 064 495 777 768 374 542 280 499 881 448 011
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -656 588 -659 425 -558 007 -576 065 -568 230 -341 382
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -638 881 -885 878 -630 243 -603 861 -710 907 -214 168
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 155 173 384 715 -145 043 74 092 230 376 -245 350