MDU Resources Group Inc (MDU)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 6 973 860 5 680 730 5 532 750 5 336 780 4 531 550 4 443 350
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 849 890 557 223 457 210 508 102 484 865 509 678
Zysk ze sprzedaży brutto 6 123 970 5 123 510 5 075 540 4 828 670 4 046 690 3 933 670
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 573 953 534 219 544 925 481 220 401 723 428 712
Koszty odsetek netto 119 273 93 984 96 519 98 587 84 614 82 788
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 462 059 466 651 475 117 398 445 316 871 350 027
Podatek dochodowy 94 783 88 920 84 590 63 279 47 485 65 041
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 367 489 378 131 390 205 335 453 272 318 280 432