MDU Resources Group Inc (MDU)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 80 517 54 161 59 547 66 459 53 948 34 599
Inwestycje krótkoterminowe 238 064 214 432 112 647 115 805 119 500 81 304
Należności 1 305 640 946 741 873 986 836 605 722 945 727 030
Zapasy 387 525 335 609 291 167 278 407 287 309 226 583
Pozostałe aktywa obrotowe 238 064 214 432 112 647 115 805 119 500 81 304
Aktywa obrotowe razem 2 011 750 1 550 940 1 337 350 1 297 700 1 184 130 1 070 000
Inwestycje długotrminowe 7 649 030 7 359 490 6 716 020 6 385 360 5 803 980 5 264 670
Rzeczowe aktywa trwałe 6 091 540 5 756 390 5 166 940 4 917 140 4 578 680 4 079 190
Wartość firmy 763 500 765 386 714 963 681 358 664 922 631 791
Wartości niematerialne 17 532 22 578 25 496 15 246 10 815 3 837
Pozostałe aktywa trwałe 495 168 515 526 523 492 506 207 408 857 407 850
Aktywa razem 9 660 780 8 910 440 8 053 370 7 683 060 6 988 110 6 334 670

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 657 168 478 933 426 264 403 391 358 505 312 327
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 324 531 148 053 51 555 16 540 251 854 148 499
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 497 904 465 254 485 703 446 496 375 691 352 032
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 479 600 1 092 240 963 522 866 427 986 050 812 858
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 763 390 2 593 850 2 211 580 2 226 570 1 856 840 1 566 350
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 113 820 1 160 260 1 196 200 1 152 490 1 148 360 1 179 140
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 6 073 650 5 527 560 4 974 270 4 835 810 4 421 340 3 905 620
Akcje zwykłe 203 358 202 076 200 502 198 612 195 720 195 304
Zyski (straty) zatrzymane 1 951 140 1 762 410 1 558 360 1 336 650 1 163 600 1 040 750
Akcje własne -3 626 -3 626 -3 626 -3 626 -3 626 -3 626
Kapitał własny 3 587 130 3 382 870 3 079 100 2 847 250 2 566 780 2 429 040
Pasywa razem 9 660 780 8 910 440 8 053 370 7 683 060 6 988 110 6 334 670