Ligand Pharmaceuticals, Inc. (LGND)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 211 870 341 108 411 186 1 011 530 718 381 201 661
Inwestycje krótkoterminowe 3 399 4 671 3 822 63 069 89 185 1 017
Należności 35 038 91 646 59 064 41 748 55 850 29 970
Zapasy 13 294 27 326 26 487 7 296 7 124 4 373
Pozostałe aktywa obrotowe 3 399 4 671 3 822 4 734 42 994 1 017
Aktywa obrotowe razem 263 601 464 751 500 559 1 123 640 870 540 237 021
Inwestycje długotrminowe 499 067 832 839 861 726 371 270 390 263 434 000
Rzeczowe aktywa trwałe 12 482 20 511 14 434 7 185 5 372 4 212
Wartość firmy 105 673 181 206 189 662 95 229 86 646 85 959
Wartości niematerialne 352 637 561 150 606 309 230 538 251 253 248 110
Pozostałe aktywa trwałe 8 831 18 948 20 109 2 357 471 4 859
Aktywa razem 762 668 1 297 590 1 362 280 1 494 920 1 260 800 671 021

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 5 307 8 403 3 784 2 420 4 183 2 259
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 76 740 46 6 593 0 26 433 224 529
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 16 763 33 216 89 734 14 582 51 633 12 080
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 98 810 41 665 100 111 17 002 82 249 238 868
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 320 717 442 293 638 959 609 864 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 25 422 39 460 40 115 28 815 7 776 13 506
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 18 859
Zobowiązania razem 165 183 476 431 652 760 727 683 699 889 271 233
Akcje zwykłe 16 868 16 630 16 185 18 995 21 160 21 032
Zyski (straty) zatrzymane 450 862 449 090 391 952 400 105 -229 197 -400 924
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 597 485 821 159 709 525 767 232 560 914 399 788
Pasywa razem 762 668 1 297 590 1 362 280 1 494 920 1 260 800 671 021