Juniper Networks Inc (JNPR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 471 000 505 400 257 800 345 000 566 900 306 200
Amortyzacja 217 700 474 800 212 400 210 300 210 500 225 600
Zmiana stanu należności 232 900 1 024 700 84 400 125 100 -97 400 -202 100
Zmiana stanu zapasów 346 800 545 200 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -147 600 692 100 -169 900 -1 605 300 526 500 447 100
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 97 600 1 379 400 612 000 528 900 861 100 1 260 100
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -105 100 -200 000 -100 400 -109 600 -147 400 -151 200
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 407 500 27 600 -288 900 -528 200 564 800 -309 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -528 400 -2 263 400 -222 400 -1 228 800 -968 600 -794 800