Juniper Networks Inc (JNPR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 090 400 2 476 000 1 783 900 1 953 800 3 559 100 3 032 600
Inwestycje krótkoterminowe 680 000 868 800 523 200 376 300 268 100 299 900
Należności 1 227 300 1 988 800 964 100 879 700 754 600 852 000
Zapasy 619 400 545 200 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 680 000 868 800 523 200 376 300 268 100 299 900
Aktywa obrotowe razem 3 617 100 5 913 200 3 271 200 3 209 800 4 581 800 4 184 500
Inwestycje długotrminowe 5 709 600 11 860 800 6 107 100 5 627 900 4 781 500 5 649 300
Rzeczowe aktywa trwałe 666 800 1 406 000 762 300 830 900 951 700 1 021 100
Wartość firmy 3 734 400 7 524 200 3 669 600 3 337 100 3 108 800 3 096 200
Wartości niematerialne 160 500 568 600 266 700 185 800 118 500 128 100
Pozostałe aktywa trwałe 664 900 764 600 384 900 514 600 313 100 296 400
Aktywa razem 9 326 700 17 774 000 9 378 300 8 837 700 9 363 300 9 833 800

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 347 400 547 400 277 000 219 500 208 800 217 600
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 421 500 0 349 900 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 731 500 3 205 600 1 462 600 1 324 400 1 283 800 1 520 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 078 900 3 753 000 2 161 100 1 543 900 1 842 500 1 738 200
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 601 300 3 373 600 1 705 800 1 683 900 1 789 100 2 136 300
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 053 700 1 729 200 804 400 841 200 908 500 1 278 400
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 4 851 600 9 140 200 4 834 800 4 227 100 4 540 100 5 152 900
Akcje zwykłe 322 100 648 800 330 400 343 200 349 000 377 700
Zyski (straty) zatrzymane -2 375 500 -5 307 200 -2 669 000 -2 741 400 -2 831 400 -3 355 800
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 4 475 100 8 633 800 4 543 500 4 610 600 4 823 200 4 680 900
Pasywa razem 9 326 700 17 774 000 9 378 300 8 837 700 9 363 300 9 833 800