Heartland Express, Inc. (HTLD)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 133 584 79 277 70 806 72 967 72 677 75 173
Amortyzacja 133 047 104 232 110 381 100 932 101 329 103 905
Zmiana stanu należności 86 051 1 330 -1 499 7 951 -21 561 19 104
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -108 280 43 890 37 168 -84 764 86 070 -53 129
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 194 713 123 418 178 850 146 372 146 543 109 538
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -160 568 -132 640 -204 337 -163 780 -169 276 -184 114
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -663 259 -2 647 -111 048 -132 791 -37 814 -132 499
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 359 257 -78 144 -32 738 -100 443 -31 889 -30 168