Heartland Express, Inc. (HTLD)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 967 996 607 284 645 262 596 815 610 803 607 336
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 967 996 607 284 645 262 596 815 610 803 607 336
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 54 288 3 810 4 643 7 984 18 700 30 002
Zysk operacyjny 91 452 67 969 78 589 62 934 64 824 36 870
Koszty odsetek netto 7 267 -640 -842 -2 903 -2 130 -954
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 181 091 106 047 94 261 97 178 91 917 64 498
Podatek dochodowy 47 507 26 770 23 455 24 211 19 240 -10 675
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 133 584 79 277 70 806 72 967 72 677 75 173