Heartland Express, Inc. (HTLD)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 49 462 157 742 113 852 76 684 161 448 75 378
Inwestycje krótkoterminowe 37 362 18 574 23 583 18 054 18 824 24 771
Należności 142 958 56 907 55 577 57 076 49 125 70 686
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 37 362 18 574 23 583 18 054 18 824 24 771
Aktywa obrotowe razem 229 782 233 223 193 012 151 814 232 502 170 835
Inwestycje długotrminowe 1 439 710 695 319 758 164 747 117 573 711 618 292
Rzeczowe aktywa trwałe 973 258 487 915 539 280 526 287 403 120 442 862
Wartość firmy 320 675 168 295 168 295 168 295 132 410 132 410
Wartości niematerialne 103 701 22 355 24 746 27 136 14 494 17 022
Pozostałe aktywa trwałe 19 894 16 754 17 679 19 393 767 24 261
Aktywa razem 1 669 490 928 542 951 176 898 931 806 213 789 127

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 13 946 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 142 811 71 594 71 042 63 407 64 689 75 321
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 156 757 71 594 71 042 63 407 64 689 75 321
Długoterminowe zobowiązania finansowe 399 062 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 41 723 39 875 51 796 57 167 54 511 73 673
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 814 011 201 440 226 842 214 272 190 241 214 482
Akcje zwykłe 78 941 79 573 81 388 81 980 82 378 83 298
Zyski (straty) zatrzymane 1 051 640 924 375 890 970 826 666 760 262 694 174
Akcje własne -201 236 -202 321 -171 873 -147 055 -148 651 -123 954
Kapitał własny 855 477 727 102 724 334 684 659 615 972 574 645
Pasywa razem 1 669 490 928 542 951 176 898 931 806 213 789 127