Gilead Sciences, Inc. (GILD)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 4 592 000 6 225 000 123 000 5 386 000 5 455 000 4 628 000
Amortyzacja 2 103 000 2 050 000 1 480 000 1 404 000 1 429 000 1 286 000
Zmiana stanu należności 284 000 -399 000 1 310 000 255 000 -524 000 -663 000
Zmiana stanu zapasów -111 000 -65 000 761 000 108 000 13 000 -786 000
Zmiana stanu gotówki -135 000 -888 000 -16 944 000 -6 600 000 4 807 000 14 250 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 9 072 000 11 384 000 8 168 000 9 144 000 8 400 000 11 898 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -728 000 -579 000 -650 000 -825 000 -924 000 -590 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 466 000 -3 131 000 -14 615 000 -7 817 000 14 355 000 -16 069 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -6 469 000 -8 877 000 770 000 -7 634 000 -12 318 000 3 393 000